Informacje

Tematy pomocy

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Sklep internetowy 3u10.pl, dostępny pod adresem internetowym https://3u10.pl/, prowadzony jest przez IMMOQEE sp. z o.o. – prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Galeria sztuki współczesnej z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Karola Chodkiewicza 3 lok. U10) wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego NIP 521-345-53-42, REGON 141034113, KRS 0000287501

 § 1 Definicje

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000287501

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://3u10.pl/sklep

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 Kontakt ze Sklepem 

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Karola Chodkiewicza 3 lok. U10, 02-593 Warszawa

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: galeria@3U10.pl 

§ 2 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu:

  Chrome

  Firefox

  Microsoft Edge

  Safari

  Opera

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies.

 § 3 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 4 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych Imię, Nazwisko, E-mail.

 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 5  Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu;

 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,

 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 § 6 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

  a)Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniową

 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  a)Płatność przy odbiorze

  b)Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

  c)Płatności elektroniczne Przelewy24

  d)Płatność kartą płatniczą. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 3. Czas wysyłki – do 48 godzin w dni robocze.

 4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§7 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta:

  1) płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności od razu przy składaniu zamówienia – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

  2)płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.

  3) jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

  1) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

  2) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

 6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 § 8 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

  Szczegóły postępowania i odpowiednie formularze znaleźć można w zakładce Zwroty pod adresem https://3u10.pl/informacje/ 

 § 9 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 2. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 3.  Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

  2) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

  3) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 § 10 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

  1) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

  2)W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

  Szczegóły dotyczące ochrany danych znaleźć można pod adresem

  https://3u10.pl/polityka-prywatnosci/

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.Regulamin w chodzi w życie z dniem 01.05.2022 r.

Informacje

Tematy pomocy

CZYM JEST POLISA 3U10?

Klienci Naszej Galerii, dokonujący płatności przez Naszą stronę automatycznie i nieodpłatnie otrzymują gwarancję na zakup i mają pewność, że gdyby dzieło okazało się falsyfikatem, nie zostało dostarczone, zostało zniszczone w części lub w całości podczas transportu lub towar jest niezgodny z opisem, nasz zespół dołoży wszelkich starań by pomóc rozwiązać problem i uniknąć straty klienta.
W uzasadnionych przypadkach zwrócimy część lub nawet całość utraconych pieniędzy.
Wszystkie kupowane u nas prace objęte są wewnętrznym ubezpieczeniem do kwoty 250.000zł.
Powyżej tej kwoty, nasz zespół, oczywiście nadal będzie starał się pomóc rozwiązać trudną dla Inwestora sytuację.

Warunki otrzymania polisy 3U10:

Przeprowadź i zakończ transakcję przez jedną z form dostępnych na naszej stronie. Kup Teraz, Złóż Ofertę, Złóż Ofertę (podczas aukcji).

Zawiadom nasz zespół o zaistniałym problemie gdy:
– towar jest niezgodny z opisem – do 7 dni od momentu zakupu.
– towar nie został dostarczony – do 14 dni od momentu zakupu.
– jeśli masz wątpliwości dotyczące autentyczności zakupionej pracy, brakuje podpisu autora, certyfikat nie został dostarczony wraz z towarem – do 180 dni od momentu zakupu.

Przez moment zakupu rozumie się dzień, w którym dokonano płatności.

Zgłaszając do naszego zespołu problem, opisz go i wyślij zdjęcia pracy, jeśli uległa dostarczono ją uszkodzoną.
Jeśli uszkodzone jest opakowanie, po zrobieniu zdjęcia odeślij paczkę do naszego zespołu. Nie otwieraj uszkodzonego towaru.

Jeśli w celu opłacenia transakcji użyłeś innej metody płatności niż dostępne na naszej stronie (PayU, wire transfer) nasz program ochrony nie obejmuje tego zakupu.

Co obejmuje polisa:

– uszkodzenie w części lub w całości dzieła podczas transportu, które nie zostało uwzględnione w opisie,
– brak lub zniszczenie certyfikatu autentyczności podczas transportu,
– zaginięcie towaru potwierdzone oficjalnie przez firmę przewozową,
– dzieło jest nieautentyczne, mimo, że zostało opisane jako autentyczne,
– towar ma inne wymiary niż opisane na naszej stronie.

Czego nie obejmuje polisa:

– obraz różni się nieznacznie kolorem od prezentowanego na naszej stronie,
– towar ma cechy widoczne z bliska, których nie dało się zauważyć na zdjęciu. np: widoczne pociągnięcia pędzla czy małe zadrapania, mimo, że nie wspomniano o nich w opisie,
– wszelkie problemy obejmujące płatności dokonane poza naszą platformą dostępną na stronie,
– opóźnienia transportu z przyczyn leżących po stronie firmy przewozowej,
– minimalne różnice w wymiarach, nie mające znaczenia dla wartości dzieła,

Gwarancja autentyczności:

Wszystkie prezentowane na naszej stronie prace objęte są gwarancją i w przypadku gdy stwierdzono, że dzieło nie jest autentyczne, autorem jest ktoś inny niż opisany lub w opisie zawarte były nieprawdziwe informacje, mające znaczny wpływ na spadek wartości dzieła – Inwestor ma 180 dni aby zareklamować towar i skorzystać z przysługującego mu prawa zwrotu towaru lub wpłaconych środków. W części lub w uzasadnionych przypadkach w całości.
Może się zdarzyć, że autor sam błędnie opisze swoją pracę, poda inną datę powstania dzieła niż prawdziwą. W takiej sytuacji, gwarancja nie obejmuje dzieła ale Nasz Zespół udzieli pomocy poszkodowanemu Inwestorowi w uzyskaniu zadośćuczynienia.